6. Maja

Dịch rồi trả lời / Traduku kaj respondu

  1. Cậu có muốn tớ cho cậu xem quyển sách mới nhất của tớ không?
  2. Cậu muốn ngày mai ăn sáng cái gì?
  3. Mark sẽ đến lúc nào vậy, lúc năm giờ hay tám giờ?
  4. Cậu đã nhận ra, rằng cả nhà gọi tớ là người làm việc thiện khi nào vậy?
  5. Cái tập sách nhỏ có ích đối với cậu không vậy, cái mà mình gửi ấy?