7. Ĉiam malfrue

Ontkenning

 • Ne parolu, sed laboru! – Spreek niet, maar werk!
 • Nek li nek ŝi respondis. – Noch hij, noch zij heeft geantwoord.
 • Li neniam ridas. – Hij lacht nooit.
 • Ŝi nenion diris, sed rapide foriris. – Ze zei niets, maar ging snel weg.

Mem / Sola

 • Mi mem faris tion. – Ik heb dat zelf gemaakt.
 • Mi sola faris tion. – Ik heb dat alleen gemaakt.

Estas …-e

In dergelijke zinnen volgt altijd een bijwoord:

 • estas frue – het is vroeg
 • estas facile – het is gemakkelijk
 • estas bone – het is goed
 • estas necese – het is nodig

Het onpersoonlijke "het" wordt niet vertaald. Men kan ook vaak estas weglaten:

 • Bone, ke vi venis. – Goed, dat ge gekomen zijt.
 • Malbone, ke vi ne povas veni. – Spijtig, dat ge niet kunt komen.

Voorvoegsel ek-

beginnende handeling:

 • eksidi – gaan zitten
 • ekstari – gaan staan/ opstaan
 • ekkrii – beginnen te roepen
 • ekmanĝi – beginnen te eten

Achtervoegsel -aĵ

concrete zaak:

 • manĝo – spijs/ eten
 • trinko – drank
 • sendo – zending (pakje of brief)
 • skribo – schrift (geschreven ding)