6. Maja

Nastavak -u u željnim rečenicama

Nastavak -u ne koristi se samo u direktnim zapovijedima (što smo već vidjeli), nego i u zavisno-složenim rečenicama koje u glavnoj rečenici imaju zapovjedni ili željni glagol (deziri - željeti, voli - htjeti, postuli - zahtjevati,...), a vezane su veznikom ke (da):

 • Mi deziras, ke vi lernu. – Želim da učiš.
 • La patro volas, ke mi iru. – Otac hoće da idem.

Prijedlog je

Prijedlog je tzv. džoker-prijedlog. Nema točno određeno značenje, već se koristi tamo gdje ni jedan drugi prijedlog ne odgovara. Često se koristi u izražavanju vremena:

 • Je kioma horo vi venos? – U koliko sati ćeš doći?
 • Je la kvina horo. – U pet sati. (Uočite da se za sate koriste redni brojevi.)

Glagol farti

Ovaj glagol koristi se u izrazu:

 • Kiel vi fartas? – Kako si?, Kako ste?

Sufiks -et

se koristi za tvorbu umanjenica:

 • libreto – knjižica
 • beleta – ljepuškast
 • varmeta – mlak

Sufiks -eg

se koristi za tvorbu uvećanica:

 • librego – knjižurina
 • varmega – vruć
 • belega – divan, krasan
 • bonega – odličan
 • homego – ljudina

Sufiks -iĝ

znači "postati" onakvim kako određuje korijen riječi:

 • riĉi – obogatiti se
 • trankvili – smiriti se
 • resani – ozdraviti
 • geedzi – vjenčati se