2. La amikino de Marko

Pridjevi

Svi pridjevi imaju nastavak -a, npr.

 • bela – lijep, lijepa, lijepo
 • granda frato – veliki brat
 • malgranda fratino – mala sestra

Padeži

U esperantu postoje samo dva padeža, nominativ i akuzativ. Akuzativ se tvori nastavkom -n. Koristi se za označavanje objekta tranzitivnog glagola (osobe ili stvari na koju se djeluje radnjom koju glagol opisuje).

 • Kiun mi vidas? – Koga vidim?
 • Mi vidas amikon – Vidim prijatelja.

Ne upotrebljavajte akuzativ uz glagol "biti" (esti).

Pridjevi se slažu s imenicama u broju i padežu i dobivaju iste nastavke -j i -n.

 • Vi estas bona amiko – Ti si dobar prijatelj.
 • Vi estas bonaj amikoj – Vi ste dobri prijatelji.
 • Vi havas bonan amikon – Ti imaš dobrog prijatelja.
 • Vi havas bonajn amikojn – Ti imaš dobre prijatelje.

Ostali naši padeži tvore se u esperantu pomoću prijedloga:

 • Mi iras al vi. – Idem k tebi.
 • Mi iras kun vi. – Idem s tobom.
 • La teksto de la libro estas bona. – Tekst knjige je dobar.

Konjugacija (sprezanje) glagola

Infinitiv glagola: -i

 • labori – raditi

Sadašnje vrijeme (prezent): -as

 • mi laboras – ja radim
 • vi laboras – ti radiš / vi radite
 • li/ŝi laboras – on/ona radi
 • ni laboras – mi radimo
 • ili laboras – oni rade

Prošlo vrijeme (perfekt): -is

 • mi laboris – radio sam
 • vi laboris – radio si / radili ste
 • li/ŝi laboris – radio je / radila je
 • ni laboris – radili smo
 • ili laboris – radili su / radile su

Buduće vrijeme (futur): -os

 • mi laboros – radit ću
 • vi laboros – radit ćeš / radit ćete
 • li/ŝi laboros – radit će (on, ona)
 • ni laboros – radit ćemo
 • ili laboros – radit će (oni)

Veznik ke

ima značenje hrvatskog veznika "da" i njime započinje zavisna rečenica.

Primjeri:

 • Vi vidas ke mi manĝas. – Vidiš da jedem.
 • Li diras ke li iros. – On kaže da će ići.

Pripazite u hrvatskom jeziku uočite razliku između potvrdne riječi "da" i veznika "da". Prvo se na esperanto prevodi sa jes, a drugo sa ke.

Prefiks mal-

mijenja značenje riječi u suprotno.

 • bona – dobar
  • malbona – loš
 • granda – velik
  • malgranda – malen
 • bela – lijep
  • malbela – ružan

Prefiks ge-

označava oba spola zajedno:

 • gefratoj – braća i sestre, brat i sestra
 • gepatroj – roditelji

Izrazi pristojnosti

 • bonvolu – izvoli, izvolite; molim vas budite ljubazni
 • dankon – hvala
 • saluton – zdravo, pozdrav

Red riječi u rečenici

Uobičajeni red riječi u rečenici je subjekt-predikat-objekt. Međutim, kako upotreba akuzativnog nastavka -n omogućava promjenu poretka riječi iz stilskih ili pragmatičnih razloga, slično kao u hrvatskom jeziku.

 • Mi legas libron. – Čitam knjigu.
 • Libron mi legas. – Knjigu čitam.

Kio, kion

Naša upitna riječ "što" prevodi se na esperanto na dva načina.

Kio - što, u ulozi subjekta:

 • Kio estas tio? – Što je to?
 • Kio estas sur la tablo? – Što je na stolu?

Kion - što, u ulozi objekta:

 • Kion vi faras? – Što radiš?
 • Kion ŝi diris? – Što je ona rekla?

Dakle, u slučaju kada će na mjesto riječi "što" u odgovoru doći riječ u akuzativu, koristi se kion.

Složene riječi

Spajanjem riječi (korijena) mogu se stvarati riječi novog značenja. Na korijen jedne riječi dodaje se drugi korijen, a na kraju se dodaje gramatički nastavak. Npr.:

 • bon-ven-o – dobrodošlica
 • trink-mon-o – napojnica

Ako je takvu složenicu teško izgovoriti, između dvaju korijena može se umetnuti -o-. Npr.:

 • lern-o-libr-o – udžbenik