7. Ĉiam malfrue

Negace

Používání je podobné (ale ne stejné) jako v češtině:

 • Nek li nek ŝi respondis. – Ani on, ani ona neodpověděli.
 • Vi nek sidas nek rigardas. – Ty ani nesedíš, ani se nedíváš.

 • Mi neniam diros al iu. – Nikdy nikomu neřeknu. (Doslovně: Nikdy to někomu řeknu.)

  • (Mi neniam diros al neniu je v esperantu špatně, stejně jako Mi neniam ne diros al neniu)

Mem

Mem znamená sám (sama, samo) si (Porovnej se si, v lekci 4.)

 • Mi mem faris tion. – Sám jsem to (u)dělal.

Zatím čau…

V esperantu je spousta způsobů, jak říct "na shledanou", ale nejobvyklejší je:

 • ĝis la revido – doslovně "dokud se znovu neuvidíme" (Porovnej s českým "zatím")

Dá se to také použít bez členu:

 • ĝis revido.

Předpona ek-

vyjadřuje

 1. začátek děje, nebo
 2. náhlý momentální děj.

příklady:

 • ekparoli – začít mluvit
 • eksilenti – ztichnout
 • eksidi – sednout si
 • ekridi – zasmát se

Přípona -aĵ

znamená "věc", konkrétní objekt:

 • manĝo – jídlo
 • trinko – pití
 • belo – něco krásného
 • sendo – něco poslaného, zásilka