4. Miaj leteroj

Číslovky

Číslovky jsou uvedeny v příloze. Vyšší čísla jsou tvořena kombinací základních prvků:

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • Sčítání: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • Odčítání: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Akuzativ směru pohybu

Předložky jsou v esperantu běžně následovány slovy v nominativu:

 • post mi – po mně
 • sen ŝi – bez ní
 • en domo – v domě

Přesto mohou předložky popisující polohu být následovány akuzativem. Pak vyjadřují směr pohybu k, např.:

 • Mi iras en la domon. – Jdu do domu.
 • (Srovnej: Ili manĝas en la domo. – Oni jedí v domě.)

Jiný příklad:

 • La kato saltis sur la tablon. – Kočka skočila na stůl.
 • La kato saltis sur la tablo. – Kočka skočila na stole.

Zájmeno oni

Neurčité zájmeno oni znamená

 • lidé (obecně)
 • oni
 • se...

Příklady:

 • Oni manĝas. – Lidé jedí. Se jí.
 • Oni sidas. – Oni sedí. Lidé sedí.

Zvratné zájmeno si

Zájmeno si (v akuzativu *sin) odkazuje zpět na podmět:

 • sám
 • si
 • se
 • sebe
 • ...

Příklad:

 • Li lavas sin. – On se umývá. (On umývá sebe.)
 • Ŝi rigardas sin. – Ona se dívá na sebe.
 • Ili kantas al si. – Zpívají si. (Oni zpívají sobě.)

Srovnej:

 • Li vidas sin. - On vidí sebe.
 • Li vidas lin. - On vidí ho. (nějakého jiného "ho")

si se používá pouze pokud je podmět třetí osoba. Srovnej:

 • Mi rigardas min. – Dívám se na sebe.
 • Ili rigardas sin. – Oni se dívají na sebe.

Předpona re-

Může znamenat

 • "znovu, podruhé"
 • nebo "zpět".

Příklady:

 • revidi – znovu vidět
 • redoni – vrátit
 • remeti – dát zpět, vrátit na své místo