Giới từ

 • al – tới, đi đến
 • anstataŭ – thay vì
 • antaŭ – ở ngay phía trước, trước khi
 • apud – bên cạnh
 • da – (chỉ số lượng)
 • de – của, làm từ
 • dum – trong lúc
 • ekde – kể từ khi
 • ekster – ở ngoài
 • el – đến từ
 • en – ở trong
 • inter – giữa, ở giữa, lẫn nhau
 • je – giới từ vô định, vào lúc
 • kontraŭ – chống lại, phản đối
 • krom – vả lại, ngoài ra
 • kun – cùng với
 • laŭ – theo, theo cùng với
 • per – bằng, sử dụng
 • por – cho việc
 • post – ở ngay phía sau, sau lúc
 • pri – về việc
 • pro – bởi vì
 • sen – không có, không cần
 • sub – ở dưới, bên dưới
 • super – đi lên, ở trên đỉnh
 • sur – ở trên
 • tra – xuyên qua
 • trans – ngang qua
 • ĉe – tại nơi
 • ĉirkaŭ – vòng quanh
 • ĝis – đến khi