Liên từ

  • – hoặc là, hay là
  • kaj – và
  • ke – rằng, mà
  • kvankam – mặc dù
  • nek – không (… mà cũng không)
  • ol – hơn
  • se – nếu như, giá mà, cho dù
  • sed – nhưng mà
  • ĉar – bởi vì, tại vì