Phụ tố

Tiền tố

 • dis – phân tán, rải rác
 • ek – bắt đầu thực hiện, đột ngột
 • for – cách xa, ra khỏi
 • ge – chỉ cả hai giới
 • mal – đối nghịch
 • re – làm lại lần nữa

Hậu tố

 • ad – thực hiện nhiều lần
 • an – thành viên một nhóm
 • ar – một nhóm, tập hợp
 • – hư hỏng, tệ hại
 • – vật chất, sản phẩm
 • ebl – có khả năng
 • ec – phẩm chất
 • eg – to lớn, phóng đại
 • ej – nơi chốn
 • er – hạt vụn, li ti, đơn vị nhỏ nhất
 • estr – chỉ huy, chức trưởng
 • et – bé, kém hơn
 • ig – làm
 • il – công cụ, phương tiện
 • in – phụ nữ, con gái
 • ind – đáng để
 • ist – việc làm, công việc
 • – trở nên, trở thành
 • uj – đồ đựng, cây (cũ), quốc gia (cũ)
 • ul – người
 • um – ý nghĩa không rõ