10. Familianoj kunvenas

در متن

 • kiel – چطور, به طوری که
 • pasi – گذشتن
 • naski – زاییدن, به دنیا آوردن
 • kelka – چند
 • familio – خانواده
 • an – عضو گروه
 • iom – مقداری, تعدادی
 • trovi – پیدا کردن
 • almenaŭ – حداقل
 • ordo – ترتیب
 • io – یک چیزی
 • manki – کم بودن, نبودن
 • lakto – شیر
 • necesa – ضروری
 • anstataŭ – به جای
 • intereso – علاقه
 • ekskurso – گشت‌وگذار
 • klubo – باشگاه
 • ĵeti – پرتاب کردن
 • ia – یک گونه‌ای
 • uj – ظرف, درخت یا بوته, کشور
 • ĝusta – درست
 • for – دور, به دور
 • inter – بین, میان
 • sama – همان
 • fojo – دفعه, بار
 • rajti – حق داشتن
 • proponi – پیشنهاد دادن
 • du – دو
 • parto – قسمت
 • sukceso – موفقیت
 • iu – یک شخصی, برخی, بعضی
 • ideo – فکر, اندیشه, ایده
 • tro – بیش از حد, بسیار زیاد, خیلی
 • ec – ویژگی, کیفیت
 • reala – واقعی
 • silento – سکوت
 • daŭri – ادامه داشتن
 • nu – خب
 • minuto – دقیقه
 • telefono – تلفن
 • viziti – بازدید کردن
 • dolĉa – شیرین
 • atenti – توجه کردن
 • dika – چاق, قطور
 • ŝanĝi – تغییر دادن
 • opinii – به چیزی یا کسی عقیده داشتن
 • sen – بدون
 • sola – تنها

بیش‌تر

 • ĉefo – رییس
 • ekzemplo – مثال
 • rilati – مرتبط بودن, ارتباط داشتن
 • sekvi – دنبال کردن
 • simpla – ساده
 • universala – جهانی