10. Familianoj kunvenas

پسوند -an

عضویت یا تعلق به چیزی:

 • klubano – عضو باشگاه
 • amerikano – آمریکایی
 • samlandano – هموطن
 • samideano – هم‌اندیش (اسپرانتودانان معمولا با این واژه یکدیگر را می‌نامند)

پسوند -ec

اسم معنی می‌سازد و حالت کیفیت را نشان می‌دهد:

 • beleco – زیبایی
 • varmeco – گرمی
 • simpleco – سادگی

پسوند -uj

نام ظرف، کشور یا گیاه را شکل می‌دهد:

 • manĝujo – آخور، ظرف غذا
 • cindrujo – زیرسیگاری
 • Francujo – فرانسه
 • Aŭstrujo – اتریش
 • pomo – سیب
  • pomujo – درخت سیب