9. Planoj pri veturado

در متن

 • Petro – پترو
 • Maria – ماریا
 • vojaĝi – سفر کردن
 • lando – کشور, سرزمین
 • libera – آزاد
 • tempo – زمان
 • decidi – تصمیم گرفتن
 • italio – ایتالیا
 • urbo – شهر
 • feliĉa – خوش‌حال
 • kie – کجا, جایی که
 • forgesi – فراموش کردن
 • esperi – امید داشتن به
 • us – فعل در زمان شرطی
 • komenci – آغاز کردن
 • jam – دیگر
 • vagono – واگن
 • ar – گروه، مجموعه
 • nenio – هیچ چیز
 • sekreto – راز
 • onklo – عمو, دایی
 • Bonifacio – بُنیفاسیو
 • plena – پُر
 • um – بدون معنی مشخص
 • sia – خود (سوم‌شخص), خودش, خودشان
 • uzi – استفاده کردن
 • domo – خانه (ساختمان)
 • ad – عمل پیوسته, اسم مصدر
 • atendi – منتظر چیزی یا کسی بودن, انتظار چیزی یا کسی را داشتن
 • do – پس
 • kial – چرا, به دلیل آن که
 • neniam – هیچ وقت

بیش‌تر

 • almenaŭ – حداقل
 • atenti – توجه کردن
 • ĉirkaŭ – اطراف, پیرامون
 • diversa – متنوع
 • do – پس
 • ekster – بیرون
 • ideo – فکر, اندیشه, ایده
 • klara – واضح, شفاف
 • kredi – باور کردن
 • kvazaŭ – مثل این که
 • maniero – روش
 • manki – کم بودن, نبودن
 • mondo – دنیا
 • organizi – سازمان‌دهی کردن
 • plano – طرح, برنامه
 • pluvi – باران باریدن
 • rajti – حق داشتن
 • rakonti – روایت کردن, داستان گفتن
 • sama – همان
 • ŝajni – به نظر رسیدن
 • vojo – راه, جاده, مسیر
 • informi – اطلاع دادن