8. Malbela tago

ترجمه کن و پاسخ بده / Traduku kaj respondu

  1. چه کسی آشپزخانه را پس از ناهار تمیز خواهد کرد؟
  2. چه چیزی می‌خواهید بنوشید: چای، مقداری قهوه یا این که چیزی نمی‌خواهید؟
  3. چرا تو آن قدر ناگهانی تصمیم گرفتی اتاق کوچکت را نوسازی کنی؟
  4. لیوان‌های تمیز مخصوص شراب را به چه کسی دادی؟
  5. باشگاه ورزشی شما در برابر چه کسی دو هفته‌ی قبل بازی کرد؟
  6. آیا شما غالبا آن مأمور پلیس را که در آپارتمان بالای شما اقامت می‌کند، می‌بینید؟