2. La amikino de Marko

Přídavná jména

Přídavná jména končí na -a, např.:

 • bela – krásný
 • granda frato – velký bratr
 • malgranda fratino – malá sestra

V esperantu se u přídavných jmen nerozlišuje rod (bela = krásný/krásná/krásné).

Pády

Esperantská podstatná jména mají dva pády: nominativ (1. pád) a akuzativ (4. pád). Akuzativ se používá k označení cíle tranzitivního slovesa (předmět nebo osoba zasažená činností slovesa). Tranzitivní slovesa jsou taková, která mají povinnou vazbu na přímý předmět ve 4. pádě (např. české koupit [něco]).

 • Kiun mi vidas? – Koho já vidím?
 • Mi vidas amikon – Já vidím přítele.

Nepoužívejte akuzativ po slovese "být" a jeho ekvivalentech.

Přídavná jména se shodují s podstatnými jmény a přebírají jejich tvar: mají stejné koncovky -j a -n.

 • Vi estas bona amiko – Ty jsi dobrý přítel
 • Vi estas bonaj amikoj – Vy jste dobří přátelé.
 • Vi havas bonan amikon – Ty máš dobrého přítele.
 • Vi havas bonajn amikojn – Ty máš dobré přátele.

Esperanto vyjadřuje další pády pomocí předložek. Tak třeba přivlastnění (anglické "of") se vyjadřuje pomocí de:

 • La libroj de mia frato. – Knihy mého bratra. (Bratrovy knihy).

Časování

Infinitiv: -i

 • labori – pracovat

Přítomný čas: -as

 • mi laboras – (Já) pracuji
 • vi laboras – (Ty) pracuješ
 • li/ŝi laboras – (On/ona) pracuje
 • ni laboras – (My) pracujeme
 • ili laboras – (Oni) pracují

Minulý čas: -is

 • mi laboris – Pracoval jsem
 • vi laboris – Pracoval jsi
 • li/ŝi laboris – Pracoval (on/ona)
 • ni laboris – Pracovali jsme
 • ili laboris – Oni pracovali.

Budoucí čas: -os

 • mi laboros – Budu pracovat
 • vi laboros – Budeš pracovat
 • li/ŝi laboros – (On/ona) Bude pracovat
 • ni laboros – My budeme pracovat
 • ili laboros – Oni budou pracovat

Spojka ke

je používána k uvození vedlejší věty předmětné. Podobně jako český ekvivalent "že"

 1. nemůže být vynechána,
 2. většinou se před ní píše čárka.

Příklady:

 • Vi vidas, ke mi manĝas. – Vidíš, že jím.
 • Li diras, ke li iros. – Říká, že půjde.

Předpona mal-

mění smysl slova na pravý opak.

 • bona – dobrý
  • malbona – špatný, zlý
 • granda – velký
  • malgranda – malý
 • bela – hezký
  • malbela – škaredý

Předpona ge-

označuje skupiny, kde jsou obě pohlaví dohromady:

 • gefratoj – sourozenci (ale musí to být bratři i sestry)
 • gepatroj – rodiče

Zdvořilosti

 • bonvolu – prosím, budete tak hodný
 • dankon – děkuji
 • saluton – zdravím

Pořadí slov ve větě

Běžné uspořádání slov ve větě je podmět-přísudek-předmět. Protože ale koncovka akuzativu -n jasně identifikuje, co je podmět a co je předmět, tak může být pořadí slov jiné. To se děje, jak ze stylistických, tak i pragmatických důvodů.

 • Mi legas libron. – Já čtu knihu.
 • Libron mi legas. – Knihu já čtu.

Kio, Kion

Kio znamená "co", ptám se tím na podmět:

 • Kio estas tio? – Co je to?
 • Kio estas sur la tablo? – Co je na stole?

Zatímco Kion znamená "co" nebo taky "koho", ptám se tím na předmět.

 • Kion vi faras? – Co děláš?
 • Kion ŝi vidas? – Koho ona vidí?