1. Amiko Marko

Abeceda

Abeceda esperanta se skládá z 28 písmen: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Na rozdíl od češtiny některá písmena chybí a tato jsou navíc:

 • ĉ = č
 • ĝ = dž jako ve slově "džem" nebo "džíny"
 • ĥ = ch
 • ĵ = ž
 • ŝ = š
 • ŭ tvoří dvouhlásku a čte se jako ve slovech "auto" nebo "nouze"
 • u se nikdy nečte jako dvouhláska, ale odděleně jako ve slovech "učený" nebo "neurčitý"

Výslovnost

Slova se vyslovují přesně, jak se píšou. Pozor, nedochází k českému změkčování (di, ti, ni)!

 • aŭto = auto
 • neutrala = neutrala ("e" se čte zvlášť a "u" taky)
 • nenio = nenyo
 • ĉambro = čambro
 • ĝi = dži.

Přízvuk

Slova s více než jednou slabikou mají přízvuk na předposlední slabice, např.

 • te-le-FO-no (te-le-FO-no)
 • ra-DI-o (ra-DY-o)
 • kaj (kaj)
 • a-MI-ko (a-MI-ko)
 • ES-tas (ES-tas).

Člen

Určitý člen je la (podobně jako "the" v angličtině). Používá se stejně jako v angličtině - pokud jsme o věci již mluvili nebo je z kontextu známá. Česky nejbližší je použití "ten" ("ta" nebo "to"). Je nesklonný (nezáleží na pohlaví, množství ani pádu). Neurčitý člen není.

 • la amiko – ten přítel (ten konkrétní o kterém jsme už mluvili)
  • amiko – přítel (prostě jakýkoliv)
 • la laboro – ta práce (všichni víme, kterou myslíme)
  • laboro – práce (jakákoliv)

Osobní zájmena

 • mi – já
 • vi – ty
 • li – on
 • ŝi – ona
 • ĝi – ono
 • ni – my
 • vi – vy
 • ili – oni

Li (on) se používá v případě, že se jedná a osobu nebo zvíře mužského pohlaví. Ŝi (ona) se používá v případě, že se jedná o osobu nebo zvíře ženského pohlaví. Ĝi (ono) se používá u všech věcí! Takže například loď je "to" a ne "ta" jako v češtině.

Přivlastňovací zájmena

Ta jsou tvořena přidáním koncovky -a k osobním zájmenům. Jsou pro všechny rody a pády (s výjimkou 4. pádu a množného čísla) stejné:

 • mia – můj (mého, mému, můj, mým, má, mé, moje, mojí, o mé, mou, mého, mému, o mém, mým)
 • via – tvůj
 • lia – jeho
 • ŝia – její
 • ĝia – toho (patřící onomu).
 • nia – náš
 • via - váš
 • ilia – jejich

Podstatná jména

Všechna podstatná jména jsou zakončena -o. Neexistuje gramatický rod. Pokud by se mělo jednat o pohlaví, je vyjádřeno příponou.

 • tablo – stůl
 • lernanto – student
 • lernantino – studentka

Množné číslo

Množné číslo končí -j. Týká se to jak podstatného jméno, tak přídavného jména, např.:

 • tabloj – stoly
 • lernantoj – žáci
 • viaj lernantoj – tví žáci

Slovesa

 1. Infinitiv končí -i, např.:
  • lerni – učit se
  • labori – pracovat
  • esti – být.
 2. Přítomný čas končí na -as. A nezáleží na čísle nebo osobě:
  • mi sidas – já sedím
  • vi sidas – ty sedíš
  • ni sidas – my sedíme
  • ili sidas – oni sedí.

Ĉu?

Ĉu je tázací částice. Můžeme ji přeložit jako "zda". Když ji dáme před oznamovací větu, vytvoří zjišťovací otázku (na kterou odpovídáme ano/ne):

 • Ĉu vi sidas? – Sedíš? (Zda ty sedíš?)
 • Ĉu vi skribas? – Píšeš? (Zda ty píšeš?)

Kiu?

Toto tázací zájmeno slouží místo českého "kdo?" ale také místo "který?" např.:

 • Kiu vi estas? – Kdo jsi?
 • Kiu instruisto sidas? – Který učitel sedí?

Přípona -ist

je používána při tvorbě označení osoby, která pravidelně vykonává nějakou činnost. Např.:

 • instruisto – učitel
 • hotelisto – hoteliér
 • esperantisto – esperantista

Přípona -in

je používána k tvorbě ženské formy podstatného jména:

 • patro – otec
  • patrino – matka
 • lernanto – žák
  • lernantino – žákyně
 • instruisto – učitel
  • instruistino – učitelka

Souhlas

jes zní stejně jako anglické "yes".

 • Ĉu vi estas en la ĉambro?
  • Jes, mi estas en la ĉambro.

Nesouhlas

ne klasické české "ne". Používá se také k tvorbě záporu.

 • Ne, mi ne estas en la ĉambro.
  • Ne, já nejsem v místnosti.