8. Malbela tago

บุพบท Da

เป็นบุพบทที่ใช้เพื่อแสดงจำนวนหรือปริมาณ โดยคำที่บงบอกจำนวนหรือปริมาณจะแสดงอยู่ด้านหน้า:

 • kilogramo da sukero – น้ำตาลหนึ่งกิโลกรัม
 • glaso da akvo – น้ำหนึ่งแก้ว
 • multe da ideoj – ความคิดจำนวนมาก

เปรียบเทียบกับ de

 • glaso de vino - แก้ว(ของ)ไวน์ = แก้วไวน์
 • glaso da vino - ไวน์หนึ่งแก้ว

ปัจจัย -ig

มีความหมายว่า "ทำให้" ถ้าเป็นคำกริยาจะเป็นสกรรมกริยาเสมอ (กริยาที่ต้องการกรรม):

 • beligi – ทำให้...สวย
 • malplenigi – ทำให้...ไม่เต็ม
 • sanigi – ทำให้...สุขภาพดี
 • mortigi –ทำให้...ตาย, ฆ่า

ปัจจัย -aĉ

แสดงถึงคุณภาพไม่ดี แย่:

 • hundo – สุนัขขี้เหร่
 • knabo – เด็กดื้อ
 • sribi – เขียนหวัด