3. En kafejo

Príslovky

Príslovky môžu byť vytvorené pomocou koncovky -e.

 • bele – krásne, pekne
 • forte – silno
 • rapida aŭto – rýchle auto
  • veturi rapide – cestovať rýchlo

Predložky per a kun

Per - „s“ (s pomocou, predložka inštrumentálu)

 • Manĝi per kulero – Jesť lyžicou.
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Spievala veľmi krásnym hlasom.

Kun - „s“ (spoločne s)

 • Mi iris kun la amiko. – Išiel/Išla som s priateľom.
 • Mi parolos kun li. – Budem s ním hovoriť.

Predložka post

post – po, o (časovo)

 • Li venis post mi. – On prišiel po mne. (Až po mojom príchode.)
 • post du horoj – o dve hodiny
 • Li venos post tri horoj. – On príde o tri hodiny.
 • poste – potom, po

Predložka Malantaŭ

malantaŭ - za

 • Li venis malantaŭ mi. – On prišiel za mnou.

Pozor na prízvuk: malantaŭ.

Prípona -ul

Osoba charakterizovaná nejakou vlastnosťou:

 • grandulo – veľký človek
 • malbonulo – zlý človek
 • belulino – krásna žena, kráska

Prípona -ej

tvorí označenie pre miesto, kde sa niečo pravidelne deje:

 • lernejo – škola (miesto na učenie)
 • kuirejo – kuchyňa (miesto na varenie: kuiri – variť)
 • laborejo – dielňa, pracovisko

Prípona -ebl

naznačuje možnosť.

 • manĝebla – jedlý
 • videbla – viditeľný
 • kompreneble – pochopiteľne (prirodzene, samozrejme)
 • eble – pravdepodobne, možno
 • malebla – nemožný

Príkaz

Koncovka pre príkaz je -u.

 • Manĝu! – Jedz!
 • Iru! – Choď!

V 2. osobe jednotného aj množného čísla (ty, vy) je bez zámena. Rozkaz v 1. a 3. osobe má osobné zámeno, čo väčšinou prekladáme opisom.

 • Li lernu! – Nech sa on učí!
 • Ni vidu! – Pozrime sa!