2. La amikino de Marko

V texte

 • havi – mať, vlastniť
 • n – koncovka pre akuzatív
 • nomo – meno
 • Ana – Anna
 • juna – mladý
 • bela – pekný, krásny
 • ge – obsahujúci jedincov oboch pohlaví
 • veni – prísť
 • is – koncovka pre sloveso v minulom čase
 • al – k, ku
 • hejmo – domov, domácnosť
 • bona – dobrý
 • voli – chcieť
 • u – koncovka pre rozkazovací spôsob
 • iri – ísť
 • i – koncovka pre neurčitok (infinitív)
 • saluto – zdraviť
 • kio – čo
 • vi – ty/vy/Vy
 • fari – robiť
 • legi – čítať
 • sed – ale
 • paroli – hovoriť
 • kun – s, so
 • ĉu – či (začiatok zisťovacej otázky)
 • jes – áno
 • ŝati – mať rád
 • nur – iba, len
 • trinki – piť
 • kafo – káva
 • frato – brat
 • jen – tu (zvolanie)
 • ankoraŭ – ešte
 • varma – teplý
 • kuiri – variť
 • danki – ďakovať
 • povi – môcť, dokázať
 • ankaŭ – tiež
 • mal – opak
 • rigardi – dívať sa
 • okulo – oko
 • vidi – vidieť
 • ke – že
 • ami – láska

Viac

 • demandi – pýtať sa, požiadať
 • domo – dom
 • facila – jednoduchý
 • granda – veľký
 • kia – aký
 • mono – peniaze
 • nova – nový
 • pri – o
 • se – ak, keby
 • tre – veľmi
 • diri – povedať