2. La amikino de Marko

Prídavné mená

Prídavné mená sa končia na -a, napr.:

 • bela – pekný
 • granda frato – veľký brat
 • malgranda fratino – malá sestra

V esperante se pri prídavných menách nerozlišuje rod (bela = pekný/pekná/pekné).

Pády

Esperantské podstatné mená majú dva pády: nominatív (1. pád) a akuzatív (4. pád). Akuzatív sa používa na označenie cieľa tranzitívneho slovesa (predmet alebo osoba zasiahnutá činnosťou slovesa). Tranzitívne slovesá sú také, ktoré majú povinnú väzbu na priamy predmet v 4. páde (napr. slovenské kúpiť [niečo]).

 • Kiun mi vidas? – Koho ja vidím?
 • Mi vidas amikon. – Ja vidím priateľa.

Nepoužívajte akuzatív po slovese „byť“ a jeho ekvivalentoch.

Prídavné mená sa zhodujú s podstatnými menami a preberajú ich tvar: majú zhodné koncovky -j a -n.

 • Vi estas bona amiko. – Ty si dobrý priateľ.
 • Vi estas bonaj amikoj. – Vy ste dobrí priatelia.
 • Vi havas bonan amikon. – Ty máš dobrého priateľa.
 • Vi havas bonajn amikojn. – Ty máš dobrých priateľov.

Esperanto vyjadruje ďalšie pády pomocou predložiek. Napríklad privlastnenie (anglické „of“) sa vyjadruje pomocou de:

 • La libroj de mia frato. – Knihy môjho brata. (Bratove knihy.)

Časovanie

Infinitív: -i

 • labori – pracovať

Prítomný čas: -as

 • mi laboras – (ja) pracujem
 • vi laboras – (ty) pracuješ, (vy) pracujete
 • li/ŝi laboras – (on/ona) pracuje
 • ni laboras – (my) pracujeme
 • ili laboras – (oni) pracujú

Minulý čas: -is

 • mi laboris – pracoval som
 • vi laboris – pracoval si, pracovali ste
 • li/ŝi laboris – (on/ona) pracoval, pracovala
 • ni laboris – pracovali sme
 • ili laboris – oni pracovali

Budúci čas: -os

 • mi laboros – budem pracovať
 • vi laboros – budeš pracovať/budete pracovať
 • li/ŝi laboros – (on/ona) bude pracovať
 • ni laboros – (my) budeme pracovať
 • ili laboros – (oni) budú pracovať

Spojka ke

sa používa na uvedenie vedľajšej vety predmetovej. Podobne ako slovenský ekvivalent „že“:

 1. nemôže sa vynechať,
 2. väčšinou sa pred ňou píše čiarka.

Príklady:

 • Vi vidas, ke mi manĝas. – Vidíš, že jem.
 • Li diras, ke li iros. – (On) hovorí, že pôjde.

Predpona mal-

mení zmysel slova na pravý opak.

 • bona – dobrý
  • malbona – zlý
 • granda – veľký
  • malgranda – malý
 • bela – pekný
  • malbela – škaredý

Predpona ge-

označuje skupinu, kde sú osoby oboch pohlaví spoločne:

 • gefratoj – súrodenci (ale musia to byť bratia a sestry)
 • gepatroj – rodičia

Zdvorilosti

 • bonvolu – prosím, nech sa páči; buď, buďte taký dobrý
 • dankon – ďakujem
 • saluton – zdravím

Poradie slov vo vete

Bežné usporiadanie slov vo vete je podmet - prísudok - predmet. Pretože ale koncovka akuzatívu -n jasne identifikuje, čo je podmet a čo je predmet, tak môže byť poradie slov iné. To sa deje tak zo štylistických, ako i pragmatických dôvodov.

 • Mi legas libron. – Ja čítam knihu.
 • Libron mi legas. – Knihu ja čítam.

Kio, Kion

Kio znamená „čo“, pýtame sa tým na podmet:

 • Kio estas tio? – Čo je to?
 • Kio estas sur la tablo? – Čo je na stole?

Ale Kion znamená „čo“ alebo tiež „koho“, pýtame sa tým na predmet.

 • Kion vi faras? – Čo robíš?
 • Kion ŝi vidas? – Koho ona vidí?