11. La sentimulo

در متن

 • Veneci – ونیز
 • Sankt-Mark – حضرت مَرقُس
 • placo – محوطه, میدان
 • milito – جنگ
 • maro – دریا
 • ŝipo – کِشتی
 • gondolo – گوندولا (نوعی قایق مورد استفاده در ونیز)
 • movi – حرکت دادن
 • mezo – میان, میانه, وسط
 • proksima – نزدیک
 • granda – بزرگ
 • oni – ضمیر نامعین, بعضی, کسی, یکی, شما
 • facila – آسان
 • lumo – نور
 • flanko – سمت
 • Stefan – استفان
 • krii – فریاد زدن, جیغ زدن
 • turko – ترک
 • renkonti – ملاقات کردن
 • sekvi – دنبال کردن
 • Pietro – پیتر
 • koni – شناختن
 • akvo – آب
 • tiel – آن طور
 • Ĝorĝo – جورج
 • preni – گرفتن
 • estro – رییس
 • preskaŭ – تقریبا
 • morti – مردن
 • grava – مهم
 • Ĝino – جینو
 • halti – متوقف شدن
 • apud – نزدیک
 • dek – ده
 • jaro – سال
 • koloro – رنگ
 • Jakopo – یعقوب
 • tial – به آن دلیل
 • timi – ترسیدن
 • sendi – فرستادن
 • doĝo – دوج (دوک ونیز)
 • bezoni – نیاز داشتن به
 • pagi – پرداخت کردن
 • er – خرده، تکه‌ی کوچک, ذره
 • afero – چیز, کاروبار, موضوع
 • se – اگر
 • pano – نان
 • Don Kamilo – دون کامیلو
 • ĝis – تا

بیش‌تر

 • konsenti – موافقت کردن
 • laŭta – بلند و رسا
 • proksimume – تقریبا, نزدیک
 • publika – عمومی (برای عموم مردم)
 • punkto – نقطه
 • sata – سیر (متضاد گرسنه)