9. Planoj pri veturado

Podmiňovací způsob

je vyjádřen slovesnou koncovkou -us:

 • mi kredus – Věřil bych.
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Kdybych byl zdravý, byl bych velmi šťastný.

Kvazaŭ

"jakoby" je používáno jako spojka, běžně po něm následuje sloveso v podmiňovacím způsobu:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Ty tam sedíš, jakobys byl boháč.

Můžeme ho ale vypustit:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Ty tam sedíš jako boháč.

Přípona -ad

používá se k tvorbě podstatných jmen ze sloves:

 • kanti – zpívat
  • kantado – zpěv
 • suferi – trpět, strádat
  • suferado – strádání

Také označuje trvající nebo opakující se děj:

 • rigardi – dívat se
  • rigardadi – hledět, zírat
 • demandi – ptát se
  • demandadi – vyptávat se
 • informo – informace
  • informado – informování

Přípona -ar

označuje nadřazenou významovou jednotku nebo souhrn:

 • arbo – strom
  • arbaro – les
 • vagono – vagon
  • vagonaro – vlak
 • vorto – slovo
  • vortaro – slovník

Přípoma -um

je to zvláštní přípona, která nemá žádný pevný význam:

 • plena – plný
  • plenumi – splnit
 • proksima – blízký
  • proksimume – zhruba, okolo, přibližně
 • suno – slunce
  • sunumi – opalovat se
 • malvarma - studený
  • malvarmumi – nachladit se