3. En kafejo

Příslovce

Příslovce mohou být vytvořeny za pomoci koncovky -e.

 • bele – krásně
 • forte – silně
 • rapida aŭto – rychlé auto
  • veturi rapide – cestovat rychle

Předložky per a kun

Per - "s" (za pomoci, předložka 7. pádu)

 • Manĝi per kulero – Jíst lžící.
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Zpívala velmi krásným hlasem.

Kun - "s" (společně s)

 • Mi iris kun la amiko. – Šel jsem s přítelem.
 • Mi parolos kun li. – Budu si s ním povídat.

Předložka post

post – po, za (časově)

 • Li venis post mi. – On přišel po mně. (až jsem přišel)
 • post du horoj – za dvě hodiny
 • Li venos post tri horoj. – Přijde za tři hodiny
 • poste – potom, pak

Předložka Malantaŭ

malantaŭ - za

 • Li venis malantaŭ mi. – On přišel po mně.

Pozor na přízvuk: malantaŭ.

Přípona -ul

Osoba charakterizovaná nějakou vlastností:

 • grandulo – velký člověk
 • malbonulo – špatný člověk
 • belulino – krásná žena, kráska

Přípona -ej

tvoří označení pro místo, kde se něco pravidelně děje:

 • lernejo – škola (místo pro učení)
 • kuirejo – kuchyně (místo pro vaření: kuiri – vařit)
 • laborejo – dílna, pracoviště

Přípona -ebl

naznačuje možnost.

 • manĝebla – jedlý
 • videbla – viditelný
 • kompreneble – pochopitelně (přirozeně, samozřejmě)
 • eble – pravděpodobně, možná
 • malebla – nemožný

Příkaz

Koncovka pro příkaz je -u.

 • Manĝu! – Jez!
 • Iru! – Jdi!

Ve 2. osobě jednotného i množného čísla (ty, vy) je bez zájmena. Rozkaz v 1. a 3. osobě má osobní zájmeno, což většinou překládáme opisem.

 • Li lernu! – Ať se on učí!
 • Ni vidu. – Podívejme se!