9. Planoj pri veturado

การสมมติ

แสดงโดยใช้ตัวลงท้าย -us:

 • mi kredus – ฉันคิดว่า (ประโยคที่แสดงความสมมติ)
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – ถ้าฉันมีสุขภาพดี ฉันจะมีความสุข (สมมติ)

Kvazaŭ

จะใช้เป็นสันธาน มีความหมายว่า "ราวกับ" โดยปกติมักจะตามด้วยการแสดงเงื่อนไขหรือเหตุผล:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – คุณนั่งที่นั้นราวกับคุณเป็นเศรษฐี

หรือแบบย่อ:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – คุณนั่งที่นั้นราวกับคนรวย

ปัจจัย -ad

สร้างคำนามจากคำรากคำที่มีความหมายเชิงกริยา (สร้างนามอาการ):

 • kanti – ร้องเพลง
  • kantado – การร้องเพลง
 • suferi –ทนทุกข์
  • suferado – การทนทุกข์

หรือแสดงการกระทำที่ต่อเนื่องของกริยา:

 • rigardi – ดู
  • rigardadi – ดูอย่างเป็นเวลนาน, สอดส่อง
 • demandi – ถาม
  • demandadi – ถามอย่างเป็นเวลานาน
 • informo – สิ่งประชาสัมพันธ์
  • informado – การประชาสัมพันธ์

ปัจจัย -ar

แสดงการรวมกลุ่ม:

 • arbo – ต้นไม้
  • arbaro – ป่า
 • vagono – โบกี้รถไฟ
  • vagonaro – ขบวนรถไฟ
 • vorto – คำศัพท์
  • vortaro – พจนานุกรม

ปัจจัย -um

เป็นปัจจัยที่แปลก ไม่มีความหมายที่ตายตัว:

 • plena – เต็ม
  • plenumi – สมบูรณ์
 • proksima – ใกล้
  • proksimume – ราว ๆ, จำนวนใกล้เคียง
 • suno – ดวงอาทิตย์
  • sunumi – อาบแดด
 • malvarmumi – เป็นไข้