4. Miaj leteroj

ตัวเลข

ตัวเลขต่าง ๆ นั้นสามารถดูได้ที่ภาคผนวก สำหรับการสร้างตัวเลขที่มีจำนวนมาก ๆ สามารถทำได้โดยใช้เพียงตัวเลขพื้นฐาน:

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • การบวก: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • การลบ: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

กรรมการกสำหรับการแสดงการเคลื่อนที่

ปกติคำบุพบทในภาษาเอสเปรันโตจะนำหน้าคำนามที่เป็นกรรตุการก (คำนามที่ไม่ลงท้ายด้วย -n) เช่น

 • post mi – ข้างหลังฉัน
 • sen ŝi – ปราศจากเธอ
 • en domo – ในบ้าน

แต่หากคำนามหลังบุพบเป็นลงท้ายด้วยตัวลงท้ายของกรรมการก (-n) นั้นจะแสดงถึงการเข้าไปในสิ่งนั้น

 • Mi iras en la domon. – ผมเขาไปในบ้าน (จากข้างนอกเข้ามายังข้างในบ้าน)
 • (เปรียบเทียบกับ: Ili manĝas en la domo. พวกเขารับประทานอาหารอยู่ในบ้าน)

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • La kato saltis sur la tablon. – แมวกระโดดไปยังบนโต๊ะ
 • La kato saltis sur la tablo. – แมวกระโดดอยู่บนโต๊ะ

คำสรรพนาม oni

คำบุรุษสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง oni มีความหมายในภาษาไทยได้ว่า

 • คนเรา (โดยทั่ว ๆ ไป)
 • ใคร ๆ
 • บางคน

ตัวอย่างเช่น:

 • Oni manĝas. – คนเรากิน
 • Oni sidas. – ใคร ๆ ก็นั่ง

คำสรรพนามสะท้อน si

คำบุรุษสรรพนามสะท้อนบุรุษที่สาม si (รูปกรรม sin) จะเป็นตัวสะท้อนของคำสรรพนามบุรุษที่สามว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน:

 • เขาเอง
 • หล่อนเอง
 • มันเอง
 • พวกเขาเอง
 • พวกมันเอง

ตัวอย่างเช่น:

 • Li lavas sin. – เขาล้างทำความสะอาดตัวเขาเอง
 • Ŝi rigardas sin. – เธอดูตัวเธอเอง
 • Ili kantas al si. – พวกเขาร้องเพลงให้พวกเขาเอง

si จะใช้กับประธานที่เป็นบุรุษที่สามเท่านั้นและจะไม่เป็นประธานของประโยคอีกด้วย ลองเปรียบเทียบกับ:

 • Mi rigardas min. – ฉันดูตัวฉันเอง
 • Ili rigardas sin. – พวกเขาดูตัวของพวกเขาเอง

อุปสรรค re-

คำอุปสรรค "re-"ให้ความหมายถึง

 • การเริ่มอีกครั้ง
 • กลับ

ตัวอย่างเช่น:

 • revidi – เห็นอีกครั้ง (พบเห็นอีกครั้ง)
 • redoni – คืน (ให้กลับไป)
 • remeti – เปลี่ยน, วางใหม่อีกครั้ง