Tabellord

  ki-
fråga
ti-
utpekande
i-
obestämd
ĉi-
universal (allomfattande?)
neni-
negativ
-o
sak
kio
vad
tio
det där
io
någonting
ĉio
allting
nenio
ingenting
-u
individ
kiu
vem, vilken
tiu
den där personen, den där, det där
iu
någon, något
ĉiu
alla, varje
neniu
ingen, inget
-am
tid
kiam
när
tiam
iam
någon gång, en gång, vid någon tid
ĉiam
alltid
neniam
aldrig
-a
egenskap
kia
hurdan
tia
sådan, sådant
ia
någon slags
ĉia
allt slags
nenia
inget slags
-e
plats
kie
var
tie
där
ie
någonstans
ĉie
överallt
nenie
ingenstans
-el
sätt, grad
kiel
hur
tiel
så, på det sättet
iel
på något sätt
ĉiel
på alla sätt
neniel
på inget sätt
-om
mängd
kiom
hur mycket, hur många
tiom
så mycket, så många
iom
något, lite, en smula
ĉiom
alltsammans
neniom
ingenting alls
-al
orsak
kial
varför
tial
därför
ial
av någon anledning
ĉial
av alla skäl
nenial
av ingen orsak
-es
ägare
kies
vilkens, vems
ties
dess, deras
ies
någons
ĉies
allas
nenies
ingens