Konjunktioner

  • – eller
  • kaj – och
  • ke – att
  • kvankam – fastän
  • nek – varken (… eller)
  • ol – än (vid jämförelse)
  • se – om
  • sed – men
  • ĉar – därför att, eftersom