2. La amikino de Marko

Pridevniki

Vsi pridevniki imajo končnico -a, npr.

 • bela – lep, lepa, lepo
 • granda frato – veliki brat
 • malgranda fratino – mala sestra

Skloni

V esperantu obstajata samo dva sklona, imenovalnik in tožilnik. Tožilnik se tvori s končnico -n. Uporablja se za označevanje predmeta prehodnega glagola (osebe ali stvari na katere delujemo tako, kot je opisano z glagolom).

 • Kiun mi vidas? – Koga vidim?
 • Mi vidas amikon – Vidim prijatelja.

Ne uporabljajte tožilnika z glagolom "biti" (esti).

Pridevniki se ujemajo s samostalnikom po številu in sklonu in dobijo enake končnice -j in -n.

 • Vi estas bona amiko – Ti si dober prijatelj.
 • Vi estas bonaj amikoj – Vi ste dobri prijatelji.
 • Vi havas bonan amikon – Ti imaš dobrega prijatelja.
 • Vi havas bonajn amikojn – Ti imaš dobre prijatelje.

Drugi naši skloni se v esperantu tvorijo s predlogi:

 • Mi iras al vi. – Grem k tebi.
 • Mi iras kun vi. – Grem s teboj.
 • La teksto de la libro estas bona. – Tekst knjige je dober.

Spreganje glagolov

Nedoločnik glagola: se tvori s končnico -i

 • labori – delati

Sedanji čas: -as

 • mi laboras – jaz delam
 • vi laboras – ti delaš / vi delate
 • li/ŝi laboras – on/ona dela
 • ni laboras – mi delamo
 • ili laboras – oni delajo

Pretekli čas: -is

 • mi laboris – delal sem
 • vi laboris – delal si / delali ste
 • li/ŝi laboris – delal je / delala je
 • ni laboris – delali smo
 • ili laboris – delali so / delale so

Prihodnji čas: -os

 • mi laboros – delal bom
 • vi laboros – delal boš / delali boste
 • li/ŝi laboros – delal bo (on, ona)
 • ni laboros – delali bomo
 • ili laboros – delali bodo (oni)

Veznik ke

ima pomen slovenskega veznika "da" in z njim začnemo odvisni stavek.

Primeri:

 • Vi vidas ke mi manĝas. – Vidiš, da jem.
 • Li diras ke li iros. – On pravi, da bo šel.

Pazite na razliko v slovenščini med trdilnico "da" in veznikom "da". Prva se v esperanto prevaja z "jes", druga s "ke".

Predpona mal-

menja pomen besede v nasprotje.

 • bona – dober
  • malbona – slab
  • granda – velik
  • malgranda – majhen
 • bela - lep
  • malbela – grd

Predpona ge-

označuje oba spola skupaj:

 • gefratoj – bratje in sestre, brat in sestra
 • gepatroj – starši

Vljudnostni izrazi

 • bonvolu – izvoli, izvolite
 • dankon – hvala
 • saluton – pozdrav "zdravo"

Besedni red

Običajni vrstni red besed v stavku je osebek-glagol-predmet. Toda uporaba tožilniške končnice -n omogoča spremembo vrstnega reda besed zaradi stilskih ali praktičnih vzrokov, podobno kot v slovenščini.

 • Mi legas libron. – Čitam knjigo.
 • Libron mi legas. – Knjigo čitam.

Kio, Kion ?

Naša vprašalnica "kaj" se prevaja v esperanto na dva načina.

Kio - "kaj", kot subjekt stavka:

 • Kio estas tio? – Kaj je to?
 • Kio estas sur la tablo? – Kaj je na mizi?

Kion - "kaj", kot objekt stavka:

 • Kion vi faras? – Kaj delaš?
 • Kion ŝi diris? – Kaj je ona rekla?

Če na mesto besede "kaj" v odgovoru pride beseda v akuzativu, se uporablja "kion".

Sestavljene besede

S sestavljanjem besed (korenov) se lahko ustvarijo besede novega pomena. Na koren besede se doda drug koren, a na koncu se doda slovnična pripona. Npr.:

 • bon-ven-o - dobrodošlica
 • trink-mon-o - napitnina

Če je takšno sestavljenko težko izgovoriti, lahko med dva korena vstavimo -o-. Npr.:

 • lern-o-libr-o - učbenik