4. Miaj leteroj

Angka

Angka boleh dicari di lampiran. Angka tinggi dijadikan dengan angka kecil seperti di bawah:

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • Campuran: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • Tolakan: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Akusatif Gerakkan ke hadapan

Kata sendi bahasa Esperanto biasa diikuti dengan kata subjek :

 • post mi – selepas saya
 • sen ŝi – tanpa dia
 • en domo – dalam rumah

Kata sendi yang menunjukkan tempat boleh diikuti dengan kata objek untuk menggambarkan pengerakkan ke hadapan, misalan,

 • Mi iras en la domon. – Saya sedang memasuki ke rumah.
 • (Bandingkan : Ili manĝas en la domo. – Mereka sedang memakan di rumah.)

Contoh lain:

 • La kato saltis sur la tablon. – Kucing itu telah melompat ke atas meja.
 • La kato saltis sur la tablo. – Kucing itu telah melompat di keliling meja.

Kata nama oni

Kata nama oni bermaksud

 • orang, biasanya
 • mereka
 • awak

Contoh:

 • Oni manĝas. – Orang sedang makan.
 • Oni sidas. – Orang sedang duduk.

Kata nama refleksif si

Kata sendi si (objek *sin) menunjukkan kepada kata subjek di klausa :

 • dia sendiri
 • mereka sendiri

Contoh:

 • Li lavas sin. – Dia membasuk sendiri .
 • Ŝi rigardas sin. – Dia melihat sendiri.
 • Ili kantas al si. – Mereka menyanyikan kepada sendiri.

si digunankan menunjukkan kepada orang ketiga.Ia tidak boleh menjadikan subjek di ayat. Bandingkan:

 • Mi rigardas min. – Saya menlihat saya sendiri.
 • Ili rigardas sin. – Mereka melihat mereka sendiri.

Imbuhan depan re-

Imbuhan RE bermaksud

 • sekali lagi, ulang kali
 • atau kembali .

Contoh:

 • revidi – jumpa lagi
 • redoni – memulang kembali
 • remeti – meletak kembali