1. Amiko Marko

Huruf

Bahasa Esperanto ada 28 huruf: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Sebutan bahasa Esperanto sama dengan Bahasa Melayu. Ada beberapa huruf sebutan seperti di bawah

 • a sebagai a, ada,mana
 • c = ts,
 • ĉ = ch,
 • e sebagai e, Perak,
 • g =g
 • ĝ = IPA /dʒ/, nama lelaki John
 • h =h
 • ĥ =kh, khamis
 • i =i
 • j = y seperti yang, ya. aj, ej, oj, uj ialah diftong, menengguna dua huruf daripada a, e, o, u dengan bunyian pendik i. Jadi:
  • aj = i sebagai ai
  • ej = a sebagai ei
  • oj = oi, sebagai baloi
  • uj = ui, sebagai duit
 • ĵ = zh
 • o = o
 • r = r
 • s = s
 • ŝ = sh , Shah
 • u = u
 • ŭ = sebagai w, aŭ=aw, ŭa=wa

Sebutan

Sebutan seperti tulisan, tidak ada sebutan anih semacam bahasa Inggeris, lebih mirip bahasa Melayu contoh

 • amiko = a-mI--ko,
 • ĉambro = ch A m-bro
 • ĝi = j ,seperti sebutan huruf pertama perkataan jimat

Tegas sebutan

Kata-kata yang lebih daripada satu suku kata tertekan pada suku kata terakhir tetapi satu, contoh:

 • te-le-FO-no
 • ra-DI-o
 • kaj ( kai)
 • a-MI-ko
 • ES-tas
 • nota: AN-kaŭ ( sebutan tidak ditegas pada aŭ oleh kerana, aŭ disebut satu silibal )

Berhati-hati ke atas kata-kata seperti historio -- his to rIo .

Artikel

Artikel tertentu la (- * itu). Ia adalah sentiasa (tiada perubahan jantina, kes atau nombor). Tidak ada artikel yang tidak ditentukan:

 • la amiko – kawan itu
  • amiko – seorang kawan
 • la laboro – kerja itu
  • laboro – kerja

Kata ganti nama

 • mi – saya
 • vi – awak
 • li – dia (lelaki)
 • ŝi – dia (perempuan)
 • ĝi – dia (binatang)
 • ni – kita
 • ili – mereka

Kata ganti nama posesif

Menerbit kata ganti nama posesif hanya perlu menambah a kepada kata ganti nama:

 • mia – saya punya
 • via – awak punya
 • lia – dia punya (lelaki)
 • ŝia – dia punya (perempuan)
 • ĝia – dia punya (binatang)
 • nia – kita punya
 • ilia – mereka punya

Kata nama

Kata nama berakhir dengan O.

 • tablo – meja
 • lernanto – pelajar
 • lernantino – pelajar perempuan

Kata majmuk

Kata majmuk menggunakan J, kata nama dan kata adjektif juga menggunakan sama cara , contoh:

 • tabloj – meja-meja
 • lernantoj – pelajar-pelajar
 • viaj lernantoj – pelajar-pelajar awak

Kata kerja

 1. Infinitif (kata kerja asal) berakhir dengan -i, contoh.
  • lerni – belajar
  • labori – bekerja
  • esti – kata kerja pembantu
 2. Kata kerja di kala kini menggunakan -as. Ia tidak akan berubah untuk semua ayat-ayat:
  • mi sidas – Saya duduk.
  • vi sidas – Awak duduk.
  • ni sidas – Kita duduk.
  • ili sidas – Mereka duduk.

Ĉu?

Kata ini ada kata penanya, memerlukan jawapan ia/tidak:

 • Ĉu vi sidas? – Awak dudukkah ?
 • Ĉu vi skribas? – Awak tuliskah ?

Kiu?

Kata ini berfungsi sebagai penanya, mengguna sebagai kata ganti nama,siapa, contoh.

 • Kiu vi estas? – Siapa awak?
 • Kiu instruisto sidas? – Cikgu siapa berduduk ?

Imbuhan belakang -ist

Menerbitkan perkataan untuk orang yang menlibat satu aktiviti,contoh.

 • instruisto – guru
 • hotelisto – bos hotel
 • esperantisto – Esperantis

Imbuhan belakang -in

menerbit kata nama menujukkan jantina betina:

 • patro – bapa
  • patrino – ibu
 • lernanto – pelajar
  • lernantino – pelajar (perempuan)
 • instruisto – guru
  • instruistino – guru (perempuan)

Partikel afirmatif

jes sama bunyian English "yes".

 • Ĉu vi estas en la ĉambro?
  • Jes, mi estas en la ĉambro.

Partikel negatif

ne tidak:

 • Ne, mi ne estas en la ĉambro.