واژه‌های جدولی

  ki-
سؤال
ti-
اشاره
i-
نامعین
ĉi-
کلیت
neni-
منفی
-o
چیز، شیء
kio
چه چیزی, چیزی که
tio
آن چیز
io
یک چیزی
ĉio
همه چیز
nenio
هیچ چیز
-u
شخص، چیز خاص
kiu
چه کسی, کدام, کسی که, آن که
tiu
آن شخص, آن یکی
iu
یک شخصی, برخی, بعضی
ĉiu
هر کس, همه کس, هر, همه
neniu
هیچ کس, هیچکدام
-am
زمان
kiam
چه زمانی, هنگامی که
tiam
آنگاه
iam
یک زمانی
ĉiam
همیشه
neniam
هیچ وقت
-a
ویژگی
kia
چگونه, به گونه‌ای که
tia
آن گونه
ia
یک گونه‌ای
ĉia
هر گونه
nenia
هیچ گونه
-e
مکان
kie
کجا, جایی که
tie
آن جا
ie
یک جایی
ĉie
هر جایی
nenie
هیچ جا
-el
روش
kiel
چطور, به طوری که
tiel
آن طور
iel
به روشی
ĉiel
به هر روشی
neniel
به هیچ روشی
-om
مقدار
kiom
چقدر, چند تا, مقداری که
tiom
آن قدر, به آن تعداد
iom
مقداری, تعدادی
ĉiom
همه‌ی مقدار, همه‌ی تعداد
neniom
هیچ مقداری, هیچ تعدادی
-al
دلیل
kial
چرا, به دلیل آن که
tial
به آن دلیل
ial
به دلیلی
ĉial
به هر دلیلی
nenial
به هیچ دلیلی
-es
مالکیت
kies
مال چه کسی, مال آن کس که
ties
مال آن کس
ies
مال یک کسی
ĉies
مال همه کس
nenies
مال هیچ کس