حروف اضافه

 • al – به, به سوی
 • anstataŭ – به جای
 • antaŭ – پیش از, قبل, جلوی
 • apud – نزدیک
 • da – از (مربوط به مقدار)
 • de – از (مبدأ), ی، ـِ (ساختن ترکیب اضافی)
 • dum – طی, در حالی که
 • ekde – از آغاز
 • ekster – بیرون
 • el – از, از میان یک گروه, از درون, از جنس
 • en – در
 • inter – بین, میان
 • je – از, با, در, بدون معنی معین
 • kontraŭ – بر ضد, ضد, علیه, در برابر
 • krom – به جز, علاوه بر
 • kun – با, همراه
 • laŭ – بر اساس, طبق, در امتداد, در راستای
 • per – با استفاده از, با
 • por – برای
 • post – پس از, بعد
 • pri – درباره, درباب
 • pro – به خاطر
 • sen – بدون
 • sub – زیر, تحت
 • super – بالای, بر فراز
 • sur – روی
 • tra – از میان
 • trans – آن سوی
 • ĉe – نزد, پهلوی
 • ĉirkaŭ – اطراف, پیرامون
 • ĝis – تا