حروف ربط

  • – یا
  • kaj – و
  • ke – که
  • kvankam – اگرچه, با این که
  • nek – نَه
  • ol – از این که, از, نسبت به
  • se – اگر
  • sed – اما
  • ĉar – زیرا, چون