وندها

پیشوندها

 • dis – پراکندگی, گستردگی, تفکیک
 • ek – شروع عمل, عمل ناگهانی
 • for – دور, به دور
 • ge – شامل دو جنس مذکر و مؤنث
 • mal – مخالف, متضاد
 • re – باز, وا, مجدد, دوباره

پسوندها

 • ad – عمل پیوسته, اسم مصدر
 • an – عضو گروه
 • ar – گروه، مجموعه
 • – نشان دادن کیفیت نامطلوب یا پست شمردن
 • – چیز, شیء, اسم ذات
 • ebl – امکان
 • ec – ویژگی, کیفیت
 • eg – بزرگ, بزرگ‌نمایی
 • ej – مکان
 • er – خرده، تکه‌ی کوچک, ذره
 • estr – رییس
 • et – کوچک, کوچک‌نمایی
 • ig – تأثیرگذاری, مفعول‌پذیر کردن فعل, واداشتن, کردن
 • il – ابزار
 • in – مؤنث
 • ind – شایستگی
 • ist – حرفه, اتحاد معمول
 • – تأثیرپذیری, شدن, مجهول کردن فعل
 • uj – ظرف, درخت یا بوته, کشور
 • ul – شخص
 • um – بدون معنی مشخص