9. Planoj pri veturado

From the text

 • Petro – Petro
 • Maria – Maria
 • vojaĝi – to travel
 • lando – land
 • libera – free
 • tempo – time
 • decidi – to decide
 • italio – Italy
 • urbo – city
 • feliĉa – happy
 • kie – where
 • forgesi – to forget
 • esperi – to hope
 • us – Verb in conditional tense
 • komenci – to begin
 • jam – already
 • vagono – coach
 • ar – group, collection
 • nenio – nothing
 • sekreto – secret
 • onklo – uncle
 • Bonifacio – Bonifacio
 • plena – full
 • um – indefinite meaning
 • sia – reflexive pronoun
 • uzi – to use
 • domo – house
 • ad – continuous action
 • atendi – to wait
 • do – so
 • kial – why
 • neniam – never, no time

More

 • almenaŭ – at least
 • atenti – to pay attention
 • ĉirkaŭ – around
 • diversa – diverse
 • do – so
 • ekster – outside of
 • ideo – idea
 • klara – clear
 • kredi – to believe
 • kvazaŭ – as if
 • maniero – manner
 • manki – be lacking
 • mondo – world
 • organizi – to organize
 • plano – to plan
 • pluvi – to rain
 • rajti – to be allowed to
 • rakonti – to tell
 • sama – same
 • ŝajni – seem
 • vojo – way
 • informi – to inform