Προθέσεις

 • al – εις, προς
 • antaŭ – προ, πριν, μπροστά από
 • apud – κοντά
 • da – από (ποσοτικά)
 • de – από, του (γενική πτώση)
 • ekde – από τότε
 • ekster – εκτός, έξω από
 • el – εκ, μέσα από
 • en – εις, μέσα σε
 • inter – μεταξύ
 • je – στις (ώρα), (αόριστη πρόθεση: από, μαζί, μέσα..)
 • kontraŭ – έναντι, κατά
 • krom – εκτός από
 • kun – με, μαζί με
 • laŭ – ως προς, σύμφωνα με
 • malgraŭ – παρά
 • per – με (τη βοήθεια του), μέσω
 • po – ανά
 • por – για, δια
 • post – μετά από, πίσω από
 • preter – προ (τοπικό), μπροστά από
 • pri – για, περί, σχετικά με
 • pro – λόγω, ένεκα, εξ αιτίας
 • sub – κάτω από, υπό
 • super – πάνω από, υπεράνω
 • sur – επί, πάνω σε
 • tra – δια μέσου
 • trans – πέρα από, κατά μήκος
 • ĉe – πολύ κοντά (επαφή), παρά τω, παρά τη
 • ĉirkaŭ – γύρω από
 • ĝis – μέχρι