Σύνδεσμοι

 • ankoraŭ – ακόμα
 • anstataŭ – αντί για
 • – ή
 • do – έτσι, οπότε
 • dum – ενώ
 • – ακόμα και
 • kaj – και
 • ke – ότι
 • kiam – όταν
 • kiel – όπως, σαν, καθώς
 • krome – επί πλέον
 • kvankam – αν και
 • kvazaŭ – σαν (να είμαι..ναι)
 • minus – αφαίρεση, αρνητικότητα
 • nek – ούτε
 • nu – λοιπόν
 • ol – παρά, από
 • plus – πρόσθεση, θετικότητα
 • se – αν
 • sed – αλλά
 • tamen – όμως, ωστόσο
 • tial – άρα, επομένως
 • ĉar – επειδή, διότι