5. Nova aŭto

Tabulková nebo souvztažná slova

Podívejte se do tabulky v příloze. Prohlédněte si, jak logicky jsou ta slova postavena. Význam každého ze 45 slov můžete vyvodit z významu první části zkombinované s významem části druhé. Zapamatujte si zejména toto:

 • ĉio – všechno
 • ĉiu – každý, veškerý
 • ĉiuj – všichni, všechny (množné číslo)
 • ĉiam – vždy
 • iom – trochu

Některá ze slov v tabulce mohou mít koncovky -j (množné číslo) a -n (akuzativ):

 • koncovka -j může být připojena k těm slovům, která končí -u a -a
 • koncovka -n k těm, co končí -o, -u, -a a -e:

Kio

 • Kio – Co
 • Kion – Co (když se ptám na předmět)

Příklad:

 • Kion vi manĝas? Kukon mi manĝas.

Kiu

 • Kiu – kdo (jednotné číslo), který
 • Kiun – koho (jednotné číslo), kterého (jednotné číslo, předmět)
 • Kiuj – kdo (množné číslo), kteří
 • Kiujn – koho (množné číslo), které (množné číslo)

Kia

Příklady:

 • Kia estas la vetero? – Jaké je počasí?
 • Kian aŭton vi havas? – Jaké (jaký druh) auta máš?
 • Kiaj estas ŝiaj leteroj? – Jaké jsou její dopisy?
 • Kiajn fotojn vi faris? – Jaké fotografie jsi udělal?

Kie

 • Kie – kde
 • Kien – kam

Příklady:

 • Kie mi estas? – Kde jsem?
 • Kien vi iras? – Kam jdeš?

S předložkami

 • Al kiu – komu
 • kun kiu – s kým, s kterým
 • al tiu – tomu
 • inter tiuj – mezi těmi

Stupňování a porovnávání

Druhý stupeň je tvořen za pomoci pli (víc):

 • pli bona – lepší
 • pli granda – větší

Třetí stupeň je tvořen za pomoci *plej (nejvíc):

 • plej bona – nejlepší
 • plej granda – největší

"Než" je překládáno jako ol:

 • pli bona ol vi – lepší než ty

Třetí stupeň (nej-) "z" se překládá jako el:

 • La plej bona el ĉiuj – nejlepší ze všech

Pli a plej se používají také s příslovci:

 • pli rapide – rychleji
 • plej rapide – nejrychleji

Dum

Dum je obojí - předložka ("během") a spojka ("zatímco"):

 • Li sidas dum la manĝo. – (On) během jídla sedí.
 • Ŝi skribas dum li legas. – (Ona) píše, zatímco on čte.

Ĉi

Částice ĉi se používá s ti-slovy k vyjádření blízkosti. Srovnej:

 • tiu – ten / tiu ĉi or ĉi tiu – tento
 • tie – tam / tie ĉi or ĉi tie – tady

Přípona -ind

znamená vhodnost (-hodný):

 • aŭskultinda – něco, co stojí za poslech (doslova: posloucháníhodný)
 • leginda – něco, co stojí za to si přečíst (doslova: čteníhodný)
 • bedaŭrinde – naneštěstí (doslova: politováníhodně)
 • nedankinde – zdvořilá odpověď na dankon (není za co, doslova: není hodný díků)