12. Nokta promeno

Antaŭ ol

Quan la preposició antaŭ introdueix un infinitiu o una subordinada, ha d'anar seguida de la conjunció ol:

 • Pripensu antaŭ ol decidi. – Pensa-hi abans de decidir.
 • Li ordigis sian ĉambron antaŭ ol lia patrino venis. – Va endreçar la seva habitació abans que vingués sa mare.

D'altra banda, la preposició post no pot precedir mai un infinitiu. Per a indicar que algú va fer una cosa abans d'una altra, s'utilitza el gerundi pretèrit -inte:

 • Tagmanĝinte, mi reiris al la laborejo. – Després de dinar (literalment: havent dinat), vaig tornar a la feina.
 • Reveninte hejmen, telefonu al ŝi. – Quan tornis a casa / Després de tornar a casa (lit.: havent tornat a casa), telefona-li.
 • Li sendis la leteron skribinte ĝin. – Va enviar la carta després d'escriure-la (lit.: havent-la escrit).
 • Ili komencis labori post kiam la aliaj foriris. – Va començar a treballar després que els altres marxessin.

Anàlogament, es pot utilitzar el gerundi futur -onte en comptes d'antaŭ ol:

 • Malfermonte la pordon, li subite turniĝis. – Abans d'obrir la porta / A punt d'obrir la porta / Quan anava a obrir la porta, es va girar de cop.

Ju… des…

Es combinen amb pli i/o malpli per a enllaçar dues frases en relació proporcional:

 • Ju pli, des pli. – Quant/com més, (tant) més
 • Ju pli longe, des pli bone. – Quant més duri, (tant) millor
 • Ju pli da suno, des pli da sano. – Com més sol, més salut
 • Ju pli oni laboras, des malpli oni dormas. – Quant més es treballa, menys es dorm

Ajn

Expressa indefinició o generalitat, va darrere dels correlatius indefinits i es tradueix en català per "qualsevol":

 • iu ajn – un qualsevol, sigui qui/quina sigui...
 • io ajn – qualsevol cosa, sigui el que sigui...
 • iam ajn – quan sigui, en qualsevol moment, no importa quan...
 • iom ajn – una quantitat qualsevol
 • ie ajn – a qualsevol lloc, sigui on sigui...
 • iel ajn – De qualsevol manera, sigui com sigui, tan se val com...

També es pot afegir als correlatius interrogatius/relatius (començats amb K-), que llavors poden introduir una subordinada.

 • Kie ajn li troviĝas, li memoras pri vi. – Es trobi on es trobi / Sigui allà on sigui, (ell) s'enrecorda de tu.
 • Kiom ajn mi provas, mi ne sukcesas. – Per molt que provi, no me'n surto.
 • Kiu ajn rigardos vin, tiu pensos ke vi estas la ĉefo. – Qualsevol que et miri pensarà que ets l'amo.

També es pot adjectivar com si fos una arrel:

 • ajna – qualsevol

Krom

Aquesta conjunció destaca qualsevol cosa que es considera a part de la resta de l'oració, de manera que pot indicar tant inclusió com exclusió, depenent de si el sentit implícit de l'oració és negatiu o positiu, respectivament.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. – No hi ha cap Déu llevat de mi.
 • La tuta teksto estas ĝusta, krom unu frazo. – Tot el text és correcte, excepte una frase.
 • Ion ajn li atendis, krom homa voĉo. – S'esperava qualsevol cosa menys una veu humana.
 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. – Hi havia tots els meus germans, excepte en Pere.
 • Krom Marko restis ĉe la patrino du liaj pli junaj fratoj. – A banda d'en Marc, van restar amb la mare els seus dos germans petits (els germans grans van marxar).
 • Ĉu vi provis jam ian alian laboron krom tiu? – Que has provat ja cap altra feina a més d'aquesta?

Per a evitar confusions, hom sol reforçar la coincidència de sentit entre la frase subordinada i la principal amb un ankaŭ, tant si el sentit és positiu com negatiu:

 • Krom Petro, venis ankaŭ Karlo. – A més d'en Pere, ha vingut també en Carles.
 • Krom la polico, ankaŭ mia propra familio ne kredas min. – A més de la policia, tampoc la meva família no em creu.

Krom pot introduir un infinitiu:

 • Mi faros nenion, krom dormi hejme. – No faré res, excepte dormir a casa.

Si el verb en infinitiu és el mateix de la frase principal, es pot elidir:

 • Krom (ami) sian amikinon Maja, Marko amas ankaŭ Anan. – A més de la seva amiga Maia, en Marc també s'estima l'Anna.

Amb tio, també pot introduir una frase subordinada amb ke:

 • Li timas paroli kun la doktoro krom tio, ke liaj gepatroj ne volas. – Té por de parlar amb el doctor a banda del fet que els seus pares no volen.

Finalment, se'n poden fer derivats com si fos una arrel:

 • kroma – addicional, extra
 • krome – a més a més, a banda

Prefix dis-

Indica dispersió, desunió, divisió, separació:

 • disdoni – repartir, distribuir (donar a diverses persones)
 • disiĝi – Separar-se
 • disigi – Separar
 • diskonigi – Divulgar

També es pot utilitzar com a arrel:

 • disa – espars, dispers
 • dise – dispersament, en totes direccions

Verb peti

Aquest verb admet règims diversos, però la preposició al mai no pot introduir la persona que rep la petició:

 • Mi petas kafon de vi. – Et demano cafè.
 • Mi petas vin, ke vi donu kafon al mi. – Et demano que em donis cafè.
 • Mi petas vin doni kafon al mi. – Et demano que em donis cafè.

Substantiu + infinitiu

Quan depèn d'un substantiu, l'infinitiu no requereix cap preposició per a enllaçar-s'hi:

 • la provo kapti la grafinon – l'intent de segrestar la comtessa
 • la ĝojo ami – la joia d'estimar
 • la timo morti – la por de morir, la por de la mort
 • la devo lerni – el deure d'aprendre
 • la feliĉo dormi kun la amato – la felicitat de dormir amb l'ésser estimat

Complement agent

El complement agent de la veu passiva s'enllaça a l'oració amb la preposició de, no pas amb per:

 • La grafino estas kaptita de la teroristoj. – La comtessa ha estat segrestada pels terroristes.

D'altra banda, quan el verb es converteix en un substantiu, hi ha ambigüitat amb l'antic complement directe, que també hi queda enllaçat amb de:

 • la kapto de la grafino de la teroristoj – el segrest de la comtessa pels terroristes

Això s'evita amb l'adverbi derivat fare:

 • la kapto de la grafino fare de la teroristoj – el segrest de la comtessa per part dels terroristes

Kvazaŭ

Significa "com si, com si fos, com" i serveix per a fer comparacions fictícies, mentre que per a indicar igualtat o identitat o fer comparacions efectives s'utilitza kiel):

 • Johano amas Markon kiel patro. – En Joan s'estima en Marc com a pare (són realment pare i fill).
 • Johano amas Markon kvazaŭ patro. – En Joan s'estima en Marc com un pare.
 • Vi aspektas kvazaŭ vi vidis fantomon. – Sembla que haguessis vist un fantasma.
 • Ŝi kuris al li, kvazaŭ ŝi volus lin kisi. – Ella va córrer cap a ell, com si li volgués fer un petó.

Numerals

1) Els numerals col·lectius es formen amb el sufix -OP. Aquest sufix de vegades es pot elidir en els substantius:

 • duopo, duo – parella, duet, duo
 • triopo, trio – tercet, trio, triumvirat, trilogia
 • kvaropo – quartet
 • kvinopo – quintet
 • dekopo, deko – desena
 • dekduopo, dekduo – dotzena

D'aquest sufix es poden derivar adjectius i adverbis de sentit distributiu:

 • duope – en parelles, de dos en dos
 • triopa – triple, tripartit
 • kvinope – en grups de cinc, de cinc en cinc

2) Els múltiples es formen amb el sufix -OBL, igualment susceptible d'esdevenir adjectiu o adverbi:

 • duoblo – El doble
 • kvaroblo – El quádruple
 • duobla vido - Doble visió
 • Ŝi saltas trioble pli alte. - (Ella) Salta tres vegades més alt.

Aquest sufix també s'utilitza per a llegir multiplicacions:

 • Kvinoble ses estas tridek. – Sis per cinc fan trenta.