คำตาราง

  ki-
คำถาม/สรรพนามเชื่อมความ
ti-
ชี้เฉพาะ
i-
ส่วนหนึ่ง
ĉi-
ทุก ๆ , แต่ละ
neni-
ปฏิเสธ
-o
สิ่งกลาง ๆ
kio
อะไร/ซึ่ง
tio
สิ่งนั้น
io
บางสิ่ง
ĉio
ทุกสิ่ง
nenio
ไม่มีสักอย่าง
-u
เป็นสิ่งเป็นอัน, บุคคล
kiu
ใคร, อันไหน, /ซึ่งเป็นคนที่, ซึ่งเป็นสิ่งที่
tiu
คนนั้น, อัน/สิ่งนั้น
iu
บางคน, บางอัน/สิ่ง
ĉiu
แต่ละคน, ทุก ๆ
neniu
ไม่มีสักคน, ไม่มีสักสิ่ง/อัน
-am
เวลา
kiam
เวลาใด, ตอนไหน, /เมื่อ
tiam
เวลานั้น, ตอนนั้น
iam
บางเวลา, เคย
ĉiam
ทุกเวลา, เสมอ ๆ
neniam
ไม่มีสักเวลา, ไม่เคย
-a
คุณลักษณะ
kia
ลักษณะเป็นอย่างไร, แบบไหน, /ซึ่งเป็นลักษณะที่, ซึ่งเป็นแบบที่
tia
ลักษณะนั้น, แบบนั้น
ia
บางลักษณะ
ĉia
ทุกลักษณะ
nenia
ไม่มีสักลักษณะ
-e
สถานที่
kie
ที่ไหน/ที่ซึ่ง
tie
ที่นั้น
ie
บางที่
ĉie
ทุก ๆ ที่
nenie
ไม่มีสักที่
-el
วิธีการ
kiel
วิธีใด, อย่างไร, /ดังเช่น, เหมือนกับ
tiel
วิธีนั้น, อย่างนั้น
iel
บางอย่าง
ĉiel
ทุกวิธี
neniel
ไม่มีสักวิธี
-om
จำนวน
kiom
เท่าไหร่
tiom
จำนวนนั้น
iom
จำนวนหนึ่ง
ĉiom
ทั้งหมด
neniom
ไม่มีเลย
-al
เหตุผล
kial
ทำไม, เหตุใด
tial
เหตุนั้น
ial
บางเหตุผล
ĉial
ทุก ๆ เหตุผล
nenial
ไม่มีเหตุผล
-es
แสดงความเป็นเจ้าของ
kies
ของใคร/ซึ่งเป็นของ
ties
ของคนนั้น, ของสิ่งนั้น
ies
ของบางคน, ของบางสิ่ง
ĉies
ของทุกคน
nenies
ไม่มีเจ้าของ