บุพบท

 • al – ถึง, ไปยัง
 • anstataŭ – แทน
 • antaŭ – ข้างหน้า, ก่อน
 • apud – ถัดจาก
 • da – ของ (ปริมาณ)
 • de – ของ, จาก, แห่ง, โดย
 • dum – ในระหว่าง
 • ekde – ตั้งแต่
 • ekster – ข้างนอก
 • el – จาก, ออกจาก
 • en – ใน
 • inter – ระหว่าง, ท่ามกลาง
 • je – ณ, ใน, ต่อ, กับ
 • kontraŭ – ตรงข้าม
 • krom – นอกจาก
 • kun – กับ
 • laŭ – ตามที่
 • per – โดย
 • por – สำหรับ, เพื่อ
 • post – ข้างหลัง, หลังจาก, หลังจากนั้น
 • pri – เกี่ยวกับ
 • pro – เนื่องจาก
 • sen – ปราศจาก
 • sub – ข้างใต้
 • super – เหนือ
 • sur – บน
 • tra – ตลอด, ทะลุผ่าน
 • trans – ข้าม
 • ĉe – ที่
 • ĉirkaŭ – รอบ ๆ, ราว ๆ, ประมาณ
 • ĝis – จนกระทั่ง