สันธาน

  • – หรือ
  • kaj – และ
  • ke – ว่า
  • kvankam – ถึงแม้ว่า
  • nek – และไม่
  • ol – กว่า
  • se – ถ้า
  • sed – แต่
  • ĉar – เพราะว่า