อุปสรรค/ปัจจัย

อุปสรรค

 • dis – กระจาย
 • ek – เริ่ม
 • for – ไกล, หายหมด
 • ge – เพศชายและเพศหญิง
 • mal – ตรงข้าม
 • re – อีกครั้ง

ปัจจัย

 • ad – การกระทำที่ต่อเนื่อง
 • an – สมาชิก
 • ar – กลุ่มของสิ่งที่เหมือนกัน
 • – คุณภาพแย่, ไม่ดี
 • – สิ่งของ, สิ่งที่เป็นรูปธรรม
 • ebl – เป็นไปได้
 • ec – สิ่งที่เป็นนามธรรม
 • eg – ขนาดใหญ่
 • ej – สถานที่
 • er – สิ่งที่เป็นชิ้น ๆ
 • estr – หัวหน้า
 • et – ขนาดเล็ก
 • ig – ทำให้
 • il – เครื่องมือ
 • in – เพศหญิง
 • ind – น่า, มีคุณค่า
 • ist – อาชีพ, ผู้ที่มีระบบความคิด
 • – กลายเป็น, รับสถานะใหม่
 • uj – ภาชนะ, ต้นไม้, ประเทศ
 • ul – บุคคล
 • um – ปัจจัยพิเศษ แสดงความหมายพิเศษเชื่อมโยงกับรากคำ