Kata hubung

  • – atau
  • kaj – dan
  • ke – bahawa
  • kvankam – walaupun
  • nek – tidak
  • ol – daripada
  • se – jika
  • sed – tetapi
  • ĉar – kerana