מילות טבלה

  ki-
שאלה
ti-
מצביע, רומז
i-
לא מוגדר
ĉi-
כללי
neni-
שלילה
-o
עצם, דבר
kio
מה
tio
זה
io
משהו
ĉio
כל דבר
nenio
שום דבר
-u
של בן אדם
kiu
מי, ש
tiu
זה
iu
מישהו
ĉiu
כל
neniu
אף אחד
-am
זמן
kiam
מתי
tiam
אז
iam
מתי שהוא
ĉiam
תמיד
neniam
אף פעם
-a
איכות, סוג
kia
איזה סוג
tia
כזה
ia
מסוג כשלהו
ĉia
מכל סוג
nenia
משום סוג
-e
מקום
kie
היכן
tie
שם
ie
במקום כלשהו
ĉie
בכל מקום
nenie
שאף מקום
-el
אופן
kiel
איך
tiel
כמו, כזה
iel
באיזה שהוא אופן
ĉiel
בכל אופן
neniel
בשום אופן
-om
כמות
kiom
כמה
tiom
בכמות כזו
iom
קצת
ĉiom
בכל כמות
neniom
בשופ כמות
-al
סיבה
kial
למה
tial
ככה, מסיבה זו
ial
מסיבה כלשהי
ĉial
מכל סיבה
nenial
משום סיבה
-es
שייכות
kies
של מי
ties
שלו
ies
של מישהו
ĉies
של כולם
nenies
של אף אחד