מילות חיבור

  • – או
  • kaj – ו, וגם
  • ke – ש
  • kvankam – אף על פי כן
  • nek – וגם לא
  • ol – מאשר
  • se – אם
  • sed – אבל
  • ĉar – בגלל