Preposicions

 • al – a, cap a, vers
 • anstataŭ – en comptes de
 • antaŭ – davant, abans
 • apud – al costat de
 • da – de (quantitat)
 • de – de, des de
 • dum – durant, mentres
 • ekde – des de
 • ekster – fora de
 • el – de (origen, composició)
 • en – a, en
 • inter – entre
 • je – a (comodí)
 • kontraŭ – davant per davant, en contra de
 • krom – a més de, a banda de, excepte
 • kun – amb, acompanyat de
 • laŭ – segons, arran, al llarg de
 • per – mitjançant, amb
 • por – per a, per tal de, a fi de
 • post – darrere, després
 • pri – pel que fa a, sobre (temàtica)
 • pro – a causa de, degut a, arran de
 • sen – sense
 • sub – sota
 • super – per sobre
 • sur – damunt, sobre
 • tra – a través, de banda a banda
 • trans – més enllà, dellà, a l'altra banda
 • ĉe – a tocar, a casa de
 • ĉirkaŭ – al voltant de
 • ĝis – fins